Aktualności

Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Data publikacji 13.11.2017

Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie poszukuje kandydatów na stanowisko starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w Komendzie Powiatowej Policji w Czarnkowie

 

Ogłoszenie nr: 1/2017

Data ukazania się ogłoszenia: 10 listopada 2017r.

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W CZARNKOWIE

poszukuje kandydatów na stanowisko: starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
w Komendzie Powiatowej Policji w Czarnkowie

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0,250

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W CZARNKOWIE
UL. KOŚCIUSZKI 89
64-700 CZARNKÓW

Miejsce wykonywania pracy:

 • Czarnków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie i nadzorowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Prowadzenie indywidualnych postępowań w zakresie odszkodowań z tytułu wypadków
  dla policjantów i pracowników Komendy.

 • Prowadzenie dla osób pełniących służbę i zatrudnionych w Komendzie szkoleń policjantów
  i pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Realizowanie zadań z zakresu medycyny pracy (badania profilaktyczne i kontrolne policjantów, badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników Komendy, Komisje Lekarskie, badania sanitarno-epidemiologiczne, szczepienia, specjalistyczne, badania upoważniające do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi).

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
  praca administracyjno-biurowa przy komputerze,
  praca w terenie (wyjazdy służbowe),
  praca w siedzibie urzędu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Stanowisko pracy wyposażone w podstawowy sprzęt biurowy - komputer, drukarkę. Oświetlenie naturalne oraz sztuczne. Wejście główne do budynku przystosowane dla osób
z niepełnosprawnością ruchową tylko na obszarze parteru. Brak windy wewnątrz budynku.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie:

  • średnie - zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3 letni staż pracy w służbie bhp

lub

 • wyższe - o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

albo

 • wyższe - studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • pozostałe wymagania niezbędne:

  • umiejętność pracy w zespole,

  • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,

  • komunikatywność,

  • odpowiedzialność, rzetelność i terminowość,

  • znajomość przepisów niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków służbowych - wiedza w zakresie przepisów resortowych i ogólnopaństwowych, znajomość przepisów BHP, prawa pracy, Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej oraz ustawy o Policji (umiejętność ich wyszukiwania i zastosowania),

  • prawo jazdy.

wymagania dodatkowe

 • aktualne szkolenie okresowe dla pracowników służby BHP,

 • uprawnienie inspektora p.poż.,

 • samodzielność w wyszukiwaniu i zdobywaniu informacji,

 • dyspozycyjność,

 • umiejętności analityczne

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie
  o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1167 z późn. zm.).

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

22.11.2017r.

Miejsce składania dokumentów:

Komenda Powiatowa Policji
UL. Kościuszki 89
64-700 Czarnków

Inne informacje:

 • wysokość wynagrodzenia 850 zł brutto, w tym premia 10% i dodatek za wysługę;

 • dokumenty można składać osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Czarnkowie
  lub przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego),

 • dodatkowe informacje można uzyskać pod. nr tel. 67 3528 325 lub 67 3528 210,

 • listy kandydatów spełniających oraz nie spełniających wymagań formalnych umieszczone zostaną na stronie BIP KPP w Czarnkowie pod numerem ogłoszenia,

 • zakwalifikowani kandydaci zaproszeni zostaną do siedziby Komendy w celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym,

 • metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna,

 • dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi,

 • wynik postępowania zostanie umieszczony na stronie BIP KPP w Czarnkowie pod numerem ogłoszenia.